Hầu hết các doanh nghiệp thường chọn mùa hè để thực hiện các sự kiện của mình, có lẽ vì đây là mùa của người trẻ và mùa của sự sôi động, các sự kiện ngoài trời liên tiếp cũng được tổ chức. Quay phim sự kiện ngoài trời vì thế luôn là vấn đề […]